سلام خسته نباشيد من يه خواهر ١١ ساله دارم كه مدتيه خيلي پريشون شده شب ها كه همه ميخوابيم ١٠ بار بلند ميشه و دستشويي ميره همش به مادرم سر ميزنه و هي ازش ميپرسه شير آب ها رو بستيم؟ شير گاز بستست؟ همش ميگه حس ميكنم دستم كثيفه تميز نميشه يعني امروز نزديك ٥ دقيقه داشت دستاشو ميشست واقعا نميدونيم ديگه چيكار بايد بكنيم شب ها همه از دستش سردرد ميگيريم هيچ اتفاق ناراحت كننده اي نيوفتاده كه بخواد روش تاثير بذاره خيلي زود ناراحت ميشه توي سن حساسيه و تازه امروز بهم گفت كه چند تا فحش كه با انگشت نشون ميدن ياد گرفته بهش گفتم كه زشته و ديگه اين كارو تكرار نكنه شروع كرد به گريه كردن تازه دوران عادت ماهانش شروع شده و به خاطرش گريه ميكنه خواهش ميكنم يه راهي جلوي پام بزارين ديگه همه خانواده داريم طاقتمون رو از دست ميديم هر شب بساط گريه و بي خوابي داريم