اگر کسی با بوسیدن کودکی حدوده ۴ , ۵ ساله تحریک شود . و خود ارضایی کند . این امر تجاوز محسوب میشود ؟
فقط بوسیدن و در اغوش گرفتن . .
به عضو جنسی کودک دست زده نشده . تنها بوسیدن