سلام.من یک بار روز اخر پریودی بودم با دوش حموم داشتم واژنم را می شستم.یکم آب رفت داخل.با رنگ کمی تیره انگار با خون باشه اومد بیرون.خیلی ترسیدم فکر کردم پرده بکارت است.رفتم دکتر عمومی چک کرد گفت سالم است و مشکلی نداری بعد گفت یکم پردت گشاد هست.نمی دونم یعنی چی. ولی دکتر چون عمومی بود قبولش ندارم.می ترسم.نمی دونم چکار کنم.به نظر شما پرده پاره شده.