پرسش و پاسخ مشاوره ای

آزمون MBTI که برخی اوقات به عنوان تست شخصیت شناسی از آن یاد می‌شود.

از جمله آزمونهای شخصیت شناسی در سطح جهان به حساب می آید .

که هنوز هم به صورت گسترده مورد اهمیت قرار گرفته است.

از نظر علمی بهتر می باشد .

اصطلاح آزمون شخصیت شناسی

 • در عوض اصطلاح آزمون شخصیت شناسی.
 • از عبارت آزمون MBTI یا آزمون تیپ شناسی استفاده کنیم .
 • نه به خاطر اینکه آزمون شخصیت شناسی .
 • در آخر انسان ها را به تعدادی از تیپ مشخص تقسیم خواهد کرد .
 • و در بیشتر شدن و کم شدن فاکتور های شخصیتی.
 • را در مرکز را  مورد توجه قرار نمی‌دهد.

ادبیات تست شخصیت شناسی

در آزمون شخصیت شناسی فرض بر این باشد .

که چهار حوزه متفاوت موجود می  باشد .

که ما انسان ها در آن ترجیحات به خصوصی را دارا می باشیم.

کلمه ترجیحات از کلمه کلیدی در ادبیات تست شخصیت شناسی به حساب می آید.

تشخیص دادن ترجیحات شما برای خودتان برطبق ۴ پرسش کلیدی  ممکن می باشد.

سوال و جواب مشاوره ای

درونگرایی و برونگرایی 

 • دنیای مورد ترجیح شما چه می باشد؟
 • آیا این ترجیح را می‌دهید که در دنیای درونی خود به تمرکز برسید؟
 • آیا تمرکز کردن در دنیای بیرونی را ترجیح خواهید داد؟

حسی بودن و شهودی بودن

 • آیا صرفاً بر روی همان اطلاعاتی که کسب می کنیدمتمرکز خواهید شد.
 • یا اینکه اطلاعات و تفسیرها و معنی های مورد نظر خود را بر آن اضافه خواهید کرد؟

منطقی بودن یا احساسی بودن

 • در زمان تصمیم گرفتن آیا منطق را در اولویت قرار خواهید داد .
 • یا اینکه اشخاص و احساسات را در تصمیم گرفتن خود دخالت می دهید؟

جستجو کردن اطلاعات مشاوره ای

 • در برخوردها و تصمیم‌ها و همینطور انتخاب ها .
 • آیا بر طبق اطلاعات در دسترس به آن عمل خواهید کرد .

همیشه این ترجیح را می دهید که تا حد امکان به صبر  کردن پردازید.

تا اطلاعات شما افزایش پیدا کند؟

انواع تیپ های شخصیتی

از آنجا که در آزمون شخصیت شناسی تیپ انسان‌ها.

را در چهار حوزه به سنجیدن می‌پردازد .

معمولاً انواع تیپ های شخصیتی و متفاوتی را شامل می شود:

 • تیپ شخصیتی ENFJ
 • تیپ شخصیتی ENTP
 • 3.تیپ شخصیتی ENTJ