من بخاطر نیاز جنسی ازدواج کردم که با خیانتم خانوم منجز به طلاق شد چون هرچی داشتم خرج زنم کردم چیزی نداشتن به ناچار رفتم پی ازدواج موقت ساعتی خیلی خوبه ولی نمیدونم کار درستی هست یا نه نظر شما