چند تا سوال بعد من ج داده شده ولی کسی منو راهنمایی نمیکنه ،چرا؟