سلام من ديگه از همه چي نااميد شدم و حوصله هيچ كاري حتي ورزش كردن رو هم ندارم و هميشه اين سوال مياد تو ذهنم كه چرا نميتونم حتي خودم رو دوست داشته باشم؟