سلام پسرم حواس پرته اگر هر روز بهش یادآوری نکنم وسایل مدرسه رو جا میزاره.چندبار از طرف معلم جریمه شده.سالهای گذشته اینجوری نبوده. امسال بقدری شر شده که معلم ورزش گفت پسرت آب زیر کاه.خیلی ناراحتم