سلام،پسری 20ساله هستم که با دختری 22 ساله چندماهی در رابطه هستم.بعد این مدت رابطه ما خیلی خوب پیش رفته و صمیمت زیادی ایجاد شده.اما بدلیل شرایطی مجبور هستیم چندسال برای جدی شدن رابطه و ازدواج صبر کنیم.همچنین هردو دانشجو بوده و مشغول تحصیل هستیم.برای بنده درس و تحصیل موضوع مهمی بوده و رویاهامو در درس دنبال میکنم.چگونه میتوانم در این چندسال رابطه را حفظ کرده و نیز در تحصیل هم خدشه ای وارد نشود؟