من چی کار کنم مامانم بذاره من به دختر عموم زنگ بزنم تو ایین زمان کرونا نمیتونم برم به دیدنش همش اینجوریه داخل گوگل جواب خوبی نداره چرت و پرته همش پدر و مادرم به من گیر میدن همش اخر شب نمیزارن با کامپیوتر کار کنم و مامانم نمیزاره به کسی زنگ بزنم تو این زمان کرونا نباید بیرون رفت نباید که زنگ نزنیم :/