سلام روز شمابخیر
من میخواستم درباره ی مسئله ای باشماصحبت کنم امیدوارم بتونیدکمکم کنید
ببینیدمن هروقت میخوام باتلفن یاحضوری حتی باافرادنزدیک خانواده هم صحبت کنم به دلیل وجوداسترس تپش قلب میگیرم ونفس کم میارم،من قبلابه هیچ وجه چنین رفتاری نداشتم خانواده ی من هم رفتاری بامن ندارن که باعث کمبوداعتمادبنفسم بشن امانمیدونم چرابه این حالتهادچارشدم وخیلی ازاین رفتارخودم اذیت میشم.البته دکترمن امسال کنکوردارم ودراین سال سخت برای کنکورمطالعه کردم وتقریبادراین یکسال باهیچکس ازدوستان واقوام رابطه وگفتگویی نداشتم گفتم شایداین موردهم بی تاثیرنبوده باشه واینکه علاوه براین قضیه من خیلی تلقینهایی که میکنم روم اثرمیزاره وقتی به خودم میگم که رفتارم تغییرکرده این رفتاربددرمن تشدیدوبدترمیشه.
دکترهمچنین من حتی درجمع های خانوادگی موذب هستم ونمیتونم عادی وراحت باشم.
پیشاپیش متشکرم ازراهنمایی شما