سلام ۲۰ ساله ام و چندتال خواستگار دارم … ولی به خاطر کمرویی نمیتونم قبولشون کنم و به همین خاطر به کساییکه اونو معرفی کردن مثل دوستی و اشنایی حتی اجازه ورود خواستگارو بدم ..واقعا” موندم چیکار کنم کمکم کنید