پسر هشت ساله ام چند وقته در زمان ناراحتی رفتار عجیبی داره. مثلا وقتی تلویزیون می دیده و خاموشش کردیم چون زمانش نبوده البته با توضیح یا دلش سوپ می خواسته و اومده دیده تموم شده شروع میکنه به شدت گریه کردن و به شکل هیستریکی خاروندن یا مالیدن دست و پاهاش از مچ به سمت انگشت ها یه حرکتی شبیه اینکه چیز ناجوری به دست یا پاش چسبیده و میخوادازشون خلاص بشه. متاسفانه دوبار هم این اتفاق نیمه شب که نیاز به رفتن به دستشویی داشته و تحت فشار بوده افتاده از خواب بیدار میشه و به جای رفتن به دستشویی همون حرکان رو میکنه شامل گریه شدیدو ……نگران و سزدرگم هستم علت چیه و چقدر جای نگرانی هست یا نیست. لطفا منو راهنمایی کنید. با تشکر