سلام
من ی پسر دو ساله و ی دختر ۱ ماهه دارمِ. پسرم خواهرشو دوست داره اما کنجکاوی و ی کوچولو حسادت اجتناب ناپذیر هم هست. اما جدیدا لجبازی تو رفتارش پدید آمده. پسرم خیلی بچه خوبیه و من نمی خوام با رفتار اشتباه موجب سرخوردگیش بشم. اما نمی دونم چطور باهاش صحبت کنم تا به حرفم گوش کنه.