سلام . من در حال حاضر درحال آشنایی با آقایی برای ازدواج هستم . قبلا خواستگاری داشتم که دو جلسه خواستگاری اومدند و ما حدودا یک ماه مشاوره و بیرون رفتیم که مشاور تایید نکرد ازدواج کنیم. و هیچ صیغه ای بین ما نبود انگشتر هم نیاوردند و نامزد نبودیم. اما تو جلسه ی خواستگاریم سه چهارنفر از فامیل من بودند . حالا به نظرتون من باید به خواستگار فعلیم چیزی بگم ؟