من قبل همسرم.. با چن نفری دیگه دوست شدم ک نیت خودم پیدا کردن شریک زندگی بود اوایل رابطه سفت وسخت بودم بعد ک طرف چرب زبونی میکرد خام میشدم.. البته فقط تا بوسیدن لب.. بعد یک مدت رابطه تموم میشد.. الان همسرم خیلی دوست دارم وهمیشه میگم کاش اولین نفرم با ایشون اشنا میشدم ک الان حس گناه وعذاب وجدان نداشته باشم… ایشون از دوستی های قبلا من خبر ندارن… و هربار ک منو میبوسه میگه خوشحالم ک من اولین مرد زندگیتم ک تورو بوسید واین حرف ازارمدمیده… خیلی توبه کردم ولی اشتباهاتم آزارم میده چیکارکنم