سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

ازدؤاج

~
1

مخالفت خانواده دختر برای از داج

~
1

مخالفت خانواده

~
1

مشکل پدرم با ازدواج

~
0

مخالفت خانوادپسرباازدواج

~
1

بهم زدن آزمایش قبل ازدواج

~
1

مخالفت با ازدواج

~
1

مخالفت با ازدواج

~
2

مخالفت پسر با ازدواج بخاطر شرایط روحی

~
2

عشق

~
2

ازدواج

~
2

مخالفت مادر و پدرم با ازدواج

~
1

مخالفت خانواده برای ازدواج

~
1

ازدواج

~
1

مخالفت خانواده دختر

~
7

مخالفت خانواده دختر

~
1

رضایت ندادن خانواده دختر

~
6

مخالفت پدر و برادرا با ازدواج

~
2

مخالفت خانواده

~
2

مشکل در خواستگاری

~
0

مخالفت خانواده ها

~
0

مخالفت خانواده ها

~
2

مخالفت پدر با ازدواج

~
2

مخالفت خانواده با ازدواج

~
1

مشاوره قبل ازدواج

~