سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

8

همسر زودرنج

~
1

حساسیت

~
1

توهین به شعور و شخصیت

~
1

گمان میکنم وسواس فکری

~
3

وسواس شدید

~
2

افسردگي

~
4

درماندگی و افکار خودکشی

~
1

نحوه برخورد با فرد وسواسی

~
1

اظطراب

~
1

گپ دوستانه : فکر وخیال

~
1

وسواس هاس فکری و عملی

~
3

عدم اعتماد بنفس

~
1

دغدغه های ذهنی

~
3

ناتوانی در برقراری ارتباط بادیگران

~
3

زود ناراحت شدن

~
3

اضطراب و وسواس

~
3

افکار مزاحم

~
1

حساس بودن به رفتار اطرافیان

~
3

حساس

~
3

گریه کردن هنگام دفاع از خودم

~
5

خسته م

~
14

مشکلات خانوادگی

~
14

نشخوار فکری

~
7

وسواس

~
14

ترس و اضطراب شدید همراه نا امیدی از آینده

~