اين پرسشنامه شامل 60 سوال است. هر يك از جملات را به دقت بخوانيد و پاسخي كه بيشترين تطبيق را با فكر يا احساس شما دارد علامت بزنيد.

– اگر شما با جمله اي كاملا مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه كاملا مخالفم را علامت بزنيد.
– اگر شما با جمله اي مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه مخالفم را علامت بزنيد .
– اگر شما درباره جمله اي نمي توانيد تصميم بگيريد و يا در مورد درست يا اشتباه بودن آن نظر يكساني داريد، گزينه خنثي را علامت بزنيد.
– اگر شما با جمله اي كاملا موافق هستيد يا آن را كاملا درست مي دانيد، گزينه كاملا موافقم را علامت بزنيد.
– اگر شما با جمله اي موافق هستيد يا آن را تا حد زيادي درست مي دانيد، گزينه موافقم را علامت بزنيد.
– توجه داشته باشيد كه پاسخ درست و غلط وجود ندارد ، بنابراين سعي كنيد پاسخي را انتخاب كنيد كه نشان دهنده احساس واقعي شما باشد.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%

آزمون فرم کوتاه NEO

 


توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.