من یکساله که ازدواج کردم و دارای همسری شکاک هستم از زندگیم خیلی خسته شدم و هیچ حسی به زندگیم ندارم چون اصلا منطق نداره و هر کاری میکنم مورد محاکمه و شرب و شتم از همسرم قرار میگیرم .