سلام پسری 18ساله هستم
از کودکی دچار مازوخیسمم ب این ترتیب که از کودکی همیشه دوس داشتم پاهای
ی جنس مخالف رو بوس کنم و لیس بزنم .و چون شریک جنسی ندارم نمیتونم کاری کنم
و هیچوق این از ذهنم بیرون نمیشه ینی حدودا15ساله ک این حسو دارم
تنها وقتی ک این از ذهنم بیرون میره زمانیه که خودمو با استمناء تخلیه میکنم.
وقتی به این نمیرسم اذیت میشم.نمیتونم خودمو از این آزار نجات بدم.