دختری 10 ساله دارم که مشکلات اختلالات رفتاری و بیش فعال است و به مرکز مشاوره ای مراجعه کردم … به بیمارستانی ارجاع داده اما اطرافیان عقیده دارند که این بیمارستان ادم سالم را هم دیوانه میکنه چه برسه به دختر من .نمیدانم ایا واقعا اینگونه مراکز اینچنین تاثیراتی دارد یا واقعا میتونن به ما کمک کنن؟؟؟