سلام مسعود هستم 21 ساله در زندگی و در کاری بی انگیزه بی رمق و راکد هستم؟
چه کنم؟