سلام حدود17سال مرد متاهل با دختري رابطه داره تا جايكه توسط يكي از روحانيون محلي بصورت موقت يكسالي اينطوري باهم بودن ولي رابطه را كماكان 17ساله ادامه ميدن نه دختره ميره دنبال زندگيش نه مرده دست از سر دختره ميكشه ازطرفي هردو ترس علني شدن موضوع دارن چاره كار چيه؟