دوستی داشتم که در دوران نامزدی حامله شد شرایط اونقدر براش سخت شد که مجبور به سقط جنین کرد و بعد از اون نتونست بچه دار بشه … واقعا” ارزشش رو برای حرف مردم داره ؟