آیا کشیدن سیگار را میتوان جز شروط ضمن عقد قیدکرد؟ یا اینکه حق طلاق از همسر بگیریم بشرط کشیدن سیگار؟یا شرط دیگه مثل دروغ؟