دقت بفرمایید که درصورتیکه موضوع مطرح شده توسط شما در سایت قسمتهای مشاوره قبل ازدواج نیست موضوع خود را در این بخش مطرح نمایید ولی اگر موضوع شما در سایر بخشها می گنجد از بیان آن در این بخش خودداری نمایید.