سلام من هنگام درس خواندن یک حسی به من دست می دهد آن حس به من می گوید درس نخوان تو این را بلدی چگونه با این حس مقابله کنم؟