به نظر شما شخصیت فرزند بیشتر در محیط مدرسه شکل میگیره یا در محیط خانه ؟