باسلام
من زنی ۲۷ساله ام ک یک دختر۱۰ماهه هم دارم.باهمسرم تودانشگاه آشناشدیم و تقریبارابطه خوبی داریم منتهاتاوقتی همه چیزبروفق مرادهمسرم باشه کوچکترین حرفی ازطرف خانواده من بهش برمیخوره بااین که اونافوق العاده احترام میزارن بهش.تایک مدت قطع رابطه میکنه ولی انتظارداره همیشه جلوخانوادش تاکمرخم بشم بااینکه هیلی بدجنسن وبماندکه چقدرمنواذیت کردن ومیکنن.
مهمترین مساله اینه که همسرم خیلی زودعصبانی میشه و فوق العاده وحشتناک میشه مراعات هیچکس وهیچ چیزونمیکنه بلنددادمیزنه وفحشای رکیک میده و همیشه هم منو تودعوامیزنه.واقعاعاجزشدم هرکاری هم میکنم دکترنمیاد.اخلاقای خوبم داره ها ولی بداش خیلی بیشتره.فوق العاده هم غیرمنطقیه اصلاانتقادپذیرهم نیست واقعانمیشه باهاش حرف زد چون اصلاگوش نمیده فک میکنه خودش عقل کله وهمه چی بلده
راستی ب خانوادم هم پشت سریکسره توهین میکنه.بخدادارم کم میارم
بخاطردخترم فقط تحمل میکنم