با سلام 28 ساله و کارمند …دختر دو سال و نیمی دارم که خیلی لجبازی می کند و از آنجا که من شاغلم و خسته از کار بر می گردم .لجبازی بی حدش باعث می شه من جیغ بزنم گاهی خود زنی کنم اون هم جیغ زدن رو از من یاد گرفته و وقتی کار نادرستی انجام می ده و مورد سرزنش قرار می گیره جیغ می زنه … باور کنید دیگه خسته شدم و نمیدونم چه رفتاری رو در پیش بگیرم خواهشا” کمکم کنید