سلام دختر 18ساله هستم در حال گذراندن سال چهارم وامادگی برای کنکور.از دوسال قبل به یکی از دوستان خانوادگی علاقه مند شدم. ولی نمدانستم ان اقا نیز به من علاقه دارد یانه.به اصرار خانواده محبور به نامزدی با شخص دیگری شدم که دوامی نداشت و بعد از چند ماه به هم خورد.بعد از بهم خوردن خواهر زاده اقایی که دلبستش شده بودم به من گفت که داییم به تو علاقه داره.و یک مدت مدام از اون و خانوادش در گوش من خوند.علاقه من خیلی شدید شد ولی الان که کاملا دلبسته شدم دیگر حرفی زده نمیشه و از طرف انها هیچ اقدامی انجام نمیشه.برای خاستگاری. نمیتونم از هیچ طریقی اطلاع پیدا کنم که ایا هنوز علاقه مند هست یا نه .از طرفی خانواده من اصرار دارن به یکی از خواستگار انم جواب بدم.نمیدونم منتظر بمانم یا نه .؟اگه از خواهر زادش بپرسم فکر میکنن میخوام خودم تحمیل کنم. هیچ حرفی از اول نسبت به علاقه متقابل خودم نزدم بهشون.از طرفی سوال دارم که چرا اگر قبلا علاقه داشته موقع خواستگاری اولم هم اقدام نکرده؟در ضمن این اقا دوست دایی من است؟