دوستان سلام 5 ساله ازدواج کردم و کودک دو ساله ای دارم … ولی مشکلی که هست اینه که تو خواب یه هویی داد میزنه و بعد اروم میشه و میخوابه و این چندین بار در خواب تکرار میشه چیکار باید کرد ؟