با سلام آیا مصرف ریتالین وریسپریدون برای پسر5 ساله ام که توسط روانپزشک تجویز شده مضر هست؟به درمانش ادامه بدم ؟البته لکنتش خیلی کمتر شده از یک روانشناسزشنیدم که به مغز آب میاره آیا واقعیت داره؟میزان مصرف ریتالین یک چهارم قرص روزی دوبار وریسپریدون یک دوم وروزی دو بار هستش باتشکر