زنی ۳۸ ساله هستم با دو فرزند ۱۲ و ۸ ساله و حدود ۱۷ سال است که ازدواج کردم و در خارج از کشور زندگی میکنیم. چند ماهی میشد که متوجه تغیر رفتار همسرم و بهانه گیریهای او مواجه شدم. در حالی که تازه با یک خانواده آشنا شده بودیم با خانومی که همسرش در ایران مشغول کار کردن و ۳ فرزند بزرگ دارد در حالی که این خانوم ۱۰ سال از همسر من بزرگتر هست و با فرزندانش تازه به اینجا آماده اند. من متوجه رفتار غیر معمول این خانوم با همسرم شدم و هر بار که به همسرم میگفتم رفتار این خانوم را نمیپسندم با این حال همسرم از ایشان طرفداری میکردند و میگفت که تو اشتباه میکنی البته من اعتماد کامل به همسرم داشتم از اول زندگی و برایم مهم نبود که با خانمهای دیگر صحبت کند ولی این را هم بگم که همسرم فردی شکاک هستند یعنی من از اول زندگی زیر زربین بودم. به هر حال من تازگی متوجه تماسهای پنهانی این دونفر شدم ولی این دو نفر اول همه چیز را انکار کردند بعد از مدتی اعتراف کردند نه به وضوح ولی همسرم هیچ اقدامی برای بهبودی رابطه مان ندارد و هنوز با این خانوم در تماس است ولی دوباره انکار میکنند که با هم در تماس هستند. حدود ۳ ماه است که من با این خانوم قطع ارتباط کردم. فرزندان و شوهر این خانوم هم متوجه این موضوع شدند ولی همسر این خانوم با اینکه این چندمین باری است که بهش خیانت کرده باز هم به رابطه با ایشان ادامه داده و رابطه اش را با او بهتر کرده است. میخواستم بگم من باید چه رفتاری با همسرم داشته باشم آیا با اینکه میدانم با این خانوم در ارتباط است باز به زندگی با او ادامه دهم؟
لطفآ کمکم کنید, ممنونم