سلام اگه ممكنه كمكم كنيد حالم خيلي بده همسرم هميشه بي دليل منو كتك ميزنه من هر چقدر تحملش ميكنم و براش خوبي ميكنم ولي اون به رفتاراش ادامه ميده و روز به روز بدتر ميشه.من بايد چكار كنم