ما نزدیک به 3ماه است ازدواج کردیم اما قبلش مدت یک سال زیر عقد بودیم با و جود این فهمیدم خانمم اخلاقهای افراطی زیادی داره مانند لجبازی شدید و بی دلیل دمدمی مزاجی شدید و غرور کاذب و غیرت کاذب اون هم نه به من بلکه به پدر و مادرش داره .لجبازیش طوریه که اگه بگین ماست سفیده میگه نه بدون دلیل .دمدمی مزاجیش برای اینه هر بار تصمیم عوض میکنه یعد دو باره پشیمون میشه غیرتش برای خانوادش تا جایی هست که با وجود ثروت مند بودن والدینش اونارو فقیر و بدبخت میدونه اون فکر میکنه برای ثروت پدرش باهاش ازدواج کردم برای همین که میدون وضعیت زندگی ما خوب نیست اما حتی حاظره ماهانه به والدینش پول بده اون فکر میکنه که هر کاری برای زندگی ما انجام بده باعث پرویی من و توقع بالای من میشه با این که بارها بهش گفتم که من اینجور نیستم اما قبول نمی کنه چه کار کنم