با مردی توی رابطم حس و کششی که بهم داره رو کاملا حس میکنم حتی با تمام وجود منو بغل میکنه ولی میگه اگه ببوسمت دیگه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. به یه سری خط قرمزا اعتقاد داره .
ولی واسم سوال که این موضوع یه بهونس؟ مگه میشه ادم به کسی کشش حتی جنسی داشته باشه ولی نبوسدش؟