یه بچه شیطون و پر انرژی دارم. چیکار کنم یه کم انرژیش تخلیه بشه؟