سلام.خیلی از شوهرم ناراحتم.براش ارزشی ندارم. بهم گفت تو اصلا مهم نیست که خونه مادرم من بیای یانیای.با این حرفش خیلی خرد شدم چکار کنم برم خونه مادرش یانه.