پسرم دانش اموز سوم دبستان است به خواندن درس درخانه هیچ علاقه ای ندارد ولی با همه ی این اوصاف کارنامه ی ترم اخرش همه بسیار خوب فقط علومش خوب بود…
واقعا” چه اتفاقی براش افتاده ؟