سلام به صورت خيلي اتفاقي متوجه شدم پدرم قصد خيانت به مادرم رو داره و ميخواد پنهاني با كسي صيغه كنه كه اون خانمم ميشناسم و از اقوامه شنيدم به دوستش ميگفت ميترسم ولي اينكارو كنم ولي از حرفاش پيدا بود بدش نمياد اين كار كنه و خود اون خانم هم انگار تمايل داره .چكار كنم از وقتي حرفاشو شنيدم حالم ازش بهم ميخوره و نميدونم براي مادرم چكار انجام بدم اگه ميشه راهنماييم كنيد.