من عاشق یه دختر بودم و ما میخواسیم ازدواج کنیم باهم اون به من خیانت کرد و من بهشش علاقه دارم و دوبه شکم که باهاش ازدواج کنم یا ن