سلام.من با دوست پسرم رابطه در حد فقط مالیدن بوده داشتم روزش ک اومدم دیدم از عادتم شده(پریود).برای من عجیب بود ک وقت عادتمهم نبوده ولی عادتم شد همون روزش .خیلی میترسم آخه فقط دست ب آلتم دوس پسرم زده ولی دستشو داخل نکرده.خاهشزود جواب بددید