سلامم من‌مدت ۸‌ماه با پسری دوستم
اوایل رابطه‌حسی بهش نداشتم
حتی بهم‌دست هم‌نمیدادیم
چن ماه اخیرمنن‌بهش‌علاقه‌مند شدم
هیچ‌موقه‌تنها نبودیم‌همیشه‌تو‌قرارمون کسی باهامون‌بود
ی سری ک‌تنها شدیم‌منو‌بوسید
دوباره این عمل تکرار شد
چن روز پیش‌هم‌تنها بودیم‌ بازم‌بوسید ولی داشت بیشتر پیش میرفت
من روی‌خوش بهش ندادم ولی خب بهش بی میلم نیسم
قصدمونم ازدواج ، راجب این موضو صحبت کردیم گفت نیازه و در حدش ن ک بیشتر
پیش بره ،دوس داره منم همراهیش کنم…
نمیدونم باید چکار کنم ممنون میشم راهنماییم کنید