من يه دختر سي ساله هستم كه دوست پسرم بارها اعلام كرده من قصد ازدواج ندارم نميدونم كه به رابطه ادامه بدم يا نه؟
لطفا راهنمايي كنيد