من به تازگی با پسری آشنا شدم که اوایل خیلی بهم توجه میکرد ولی الان اشاصلا بهم زنگ نمیزنه و پیامم هر سه یا چهار روز یکبار میده اونم در حد دو تا سه تا هرچقدرم اعتراض میکنم فایده نداره میکه سخت نگیر