سلام من پسری ام 15.5 ساله با قد 194 دکترا گفتن دیگ
رشد نمی کنم و صفحه رشدم بسته شده. من عاشق دختری
ام 14 ساله با قد 163 خیلی همو دوس داریم و وابسته ایم
یه مشکل کوچیک ک داریم اختلاف قدمونه بنظرتون اختلاف
قد زیاده و مشکله یا میشه و مشکل نیس
اگ تا سن ازدواج به 170 برسه چطور میشه اصا اگ اونم نشد
ک بنظرم از قد مامان و باباش و فامیلاش معلومه میرسه چی
چیکار کنیم؟