نمیدونم ازکارم انصراف بدم یانه. کارمند رسمی دولت. موقعیتم خوبه. ولی شهر دیگس. وازطرفی همسرم راضی نیست به انصراف. واز طرفی ازسرِاجبار سرکاررفتم. چون شوهرم و مادرشون میخاستن من برم سرِ کار. و میدونم نرم دعواوکتک کاری کنه. از طرفی شهردیگس و هرروز باید رفت و امد کنم. وروزی 5 ساعت تو راهم سرجمع. ازطرفی منتقلم نمیکنن. ازطرفی شوهرم نمیاد. موندم چیکارکنم. نیازمالی هم دارم