مراکز مشاوره تحصیلی ارومیه:اینگونه مشاوره‌ها مخصوص افراد محصل و دانشجو می باشد.

 • برای راهنمایی در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی  در دوره دبیرستان.
 • انتخاب رشته کردن در دوره دانشگاهی.
 • پیدا کردن آگاهی از مقررات و موقعیت.
 • و همینطور قوانین مدرسه یا دانشگاه.

هر مشکل و مسئله ای که در شرایط تحصیلی برای آنها امکان دارد به وجود بیاید .

برطرف کردن این گونه مسائل  یا مشکلات بر عهده مشاوران تحصیلی می باشد.

مراکز مشاوره تحصیلی ارومیه1

مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته 

 • مشاوره تحصیلی در شرایط انتخاب کردن رشته و همینطور راهنمایی شغلی.
 • در این زمینه مشاوره به دانش‌آموز یاری می‌دهد .

با آگاهی پیدا کردن از خصوصیات و موقعیت خود، رشته ها را انتخاب کرده است.

و موقعیت جامعه بهتر با انتخاب کردن رشته تحصیلی تصمیم بگیرند.

چنین عملکردی علاوه بر دوره اول دبیرستان برای انتخاب کردن رشته تحصیلی هم هست.

در انتخاب رشته در دانشگاه ها هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آشنایی پیدا کردن مشاور با خصوصیات و مقررات در ارتباط با هر دوره بسیار دارای اهمیت می باشد.

مشاوره کوشش می‌کنند علاوه بر آنکه مراجع از جنبه‌های متفاوت هوشی تشخیص دهد.

توانایی و همینطور علاقه ها را تشخیص دهد.

بلکه باید شناخت را  با شناخت های دانش آموزان درهم آمیزد .

با در نظر داشتن قانونهای بیرونی و موقعیت مخصوص جامعه به تصمیم گیری اقدام کنند.

مراکز مشاوره تحصیلی ارومیه

وظیفه مشاوره تحصیلی

خصوصیات دانش آموز که باید به شناسایی پرداخته شود مانند:

 • مقدار بهره هوشی.
 • نمره های تحصیلی او.
 • مشخص شدن نقطه های قوت و ضعف در درس های متفاوت.
 • ارزیابی علاقه ها و توانایی ها در موقعیت رشته ها .
 • وهمینطور مشاغل .

برای اینکه مشاوره  از آزمون های مانند تست هوش و آزمون های سنجش توانایی ،کمک می‌گیرد.

از طرفی دیگر باید از دانش آموز شناخت کافی  در رابطه با تحصیل داشته باشد.

مشاوره تحصیلی و افت تحصیلی

بعضی از دانش آموزان امکان دارد که به افت تحصیلی دچار شوند.

بعضی از این دانش آموزان، به طور داوطلب  به مشاوره تحصیلی رجوع می‌کنند.

و برخی توسط مسئولین مدرسه به مشاوره معرفی خواهند شد.

در هر صورت مشاوره تحصیلی به ارزیابی جنبه‌های متفاوت افت تحصیلی می پردازد.